『ACM-XCPC | Number Theory』拓展欧几里得

前路漫漫的数论之🦌

Posted by GJ on March 18, 2020

欧几里得算法

扩展欧几里得的前置技能,即辗转相除法求gcd

相关定理: gcd(a, b) = gcd(b, a) = gcd(-a, b) = gcd(|a|, |b|) //绝对值不太会敲emm

相关公式: gcd(a, b) = gcd(b, a%b)

ll gcd(ll a,ll b){
  return b?gcd(b,a%b):a;
}

扩展欧几里得

在已知a, b, d的情况下求解一组x,y,使它们满足贝祖等式: ax+by = gcd(a, b) =d(解一定存在,根据数论中的相关定理)。扩展欧几里德常用在求解模线性方程及方程组中。

求解|证明:

​ ① 显然 a = gcd(a, b), b = 0 (递归至边界)时,x = 1,y = 0 ; //[A]任取问题也不大//为啥y=0,理论上啥都行趴

​ ② 设ax1 + by1 = gcd(a, b) ;

​ bx2 + (a % b)y2 = gcd(b, a % b) ;

​ 根据欧几里得原理有 gcd(a, b) = gcd(b, a%b) ;

​ 则: ax1 + by1 = bx2 + (a % b)y2 ;

​ 即: ax1 + by1 = bx2 + (a - ⌊a / b⌋ * b)y2 = ay+ bx2 - ⌊a / b⌋ * by2 ;

​ 因此: ax1 + by1 = = ay2 + bx2 - ⌊a / b⌋ * by2 ;

​ 得: x1 = y2 ; y1 = x2 - ⌊a / b⌋ * y2 ;

Code:
ll ex_gcd(ll a,ll b,ll& x,ll& y){
  if(b==0){
    x=1;
    y=0;
    return a;
  }
  ll r=ex_gcd(b,a%b,x,y);
  ll tmp=x;
  x=y;
  y=tmp-a/b*y;
	return r;	//突然不太懂这边返回干啥,应该是有用的?
}
ll ex_gcd(ll a,ll b,ll& d,ll& x,ll& y){
  if(!b) { d=a; x=1; y=0; }
  else { gcd(b,a%b,d,y,x); y-=(a/b)*x; }
}

应用

一、求解逆元

逆元,即 a-1

a在模数p意义下逆元存在的充要条件:gcd(a, p) = 1 ,即a与p互质

求解|证明:

① p为质数时,费马小定理:ap-1 ≡ 1 (mod p) ,求 ax ≡ 1 (mod p) ,得 x = ap-2

② p为合数时,扩展欧几里得:求 ax ≡ 1 (mod p),即求 ax + py =1 一组特解

Samples:

[Luogu] P1082 同余方程组(@Zimba_)

裸题

#include<bits/stdc++.h>

#define O_O ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);

using namespace std;
typedef long long ll;

ll ex_gcd(ll a, ll b, ll& x, ll& y) {
  if (b == 0) {
    x = 1;
    y = 0;  //最后一个等式不受最后一个y的影响,任取问题不大
    return a;
  }
  ll r = ex_gcd(b, a % b, x, y);
  ll tmp = x;
  x = y;
  y = tmp - a / b * y;
  return r;
}

ll solve(ll a, ll p) {
  ll x, y;  //目前方程的解
  ll tmp = ex_gcd(a, p, x, y);
  return (x % p + p) % p;  //PAY ATTENTION 处理负数
}

int main() {
  ll a, p;
  cin >> a >> p;
  cout << solve(a, p) << "\n";
  return 0;
}
#include<bits/stdc++.h>

#define O_O ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);

using namespace std;
typedef long long ll;
ll x, y;

 void ex_gcd(ll a, ll b,ll& x,ll& y) {
   if (!b) { x = 1; y = 0; return; }
   else { ex_gcd(b, a % b, y, x); y -= a / b * x; }
}

int main() {
  O_O;
  ll a, p;
  cin >> a >> p;
  ex_gcd(a, p, x, y);
  cout << (x%p+p)%p << "\n";
  return 0;
}